ועדת העזבונות

אחת הקרנות המשמעותיות ביותר שתורמת לעמותות בישראל היא קרן העיזבונות או ועדת העזבונות. היא גם אחת הקרנות הקשות ביותר לגיוס כספים, בשל העמימות המתלווה לטפסיה. 86% מהעמותות שפונות אליה נפסלות בשל טעויות טכניות בכתיבה. לכן חיוני להכיר את הדרישות ולהקפיד להיענות להן. 

 

משרד אור תקשורת ופרסום - הבית של העמותות, גייס בהצלחה מאות אלפי ש"ח מוועדת העזבונות בעבור מגוון של עמותות. 
 
ועדת העיזבונות היא באחריותו של משרד המשפטים הבודק את הבקשות שנשלחות אליו ומפנה אותן אל המשרד הממשלתי הנדרש. 
 
את הבקשות לוועדת העיזבונות מגישים בתחילת השנה. 
 
תנאי סף להגשת בקשה:

 1. על המוסד המבקש להיות גוף מאוגד, מוכר ורשום כחוק במדינת ישראל בעל אישורים ברי תוקף לכך.

 2. אל משרדי הממשלה ניתן לפנות עם פרויקט יזום או בעקבות קול קורא שהם מפרסמים.

 3. על המוסד להוכיח פעילות של לפחות שנתיים, לפני הגשת הבקשה, בתחום נושא הבקשה (ההוכחה לעמותה על כך תהייה באמצעות מאזן הבוחן).

 4. הגשת דו"חות ביצוע הקצבה בעבר, בגין תמיכות שהתקבלו בשנים קודמות (במידה שהתקבלו) או הנצחת תורם כנדרש בעיזבון שנתקבלו ממנו כספים בשנים קודמות, הנם תנאי יסודי לדיון בבקשה.  

 5. המוסד המבקש צריך לפעול שלא למטרת רווח וששכר עובדיו יהיה סביר בהתחשב בסוג המוסד והיקף פעילותו.

 6. הפרויקט יכול להיות לתכלית של פעילות שוטפת, הצטיידות או פרויקט מיוחד.

 7. הפרויקט אינו יכול להיות עבור רכישת מקרקעין או מבנה, אלא אם קיים עיזבון מיועד ייחודי הקבוע לכך.

 8. ניתן לבקש הקצבה רב שנתית לתקופה שאינה עולה על 3 שנים, לפרויקט או לפעילות שוטפת המתבצעים באופן קבוע. יש לציין בחלק א' לבקשה, במקום המיועד לכך, כי הבקשה הנה להקצבה רב שנתית. מוסד המגיש בקשה, ואושרה לו בקשתו, לא יוכל להגיש בקשות נוספות לשנים שבהם אושרה לו הקצבה.

 9. חובה להגיש את הבקשה המקורית החתומה ולא העתק. 

 10. חובה לצרף הצעות מחיר תקפות לשלושה חודשים אחורה, בעבור הוצאות הפרויקט. 

 
שימו לב: על מנת להגיש בקשה לועדת העזבונות תזדקקו למסמכים הבאים:

 1. מכתב לוואי המתאר את עיקרי פעילות המוסד עבורו מתבקש התמיכה.

 2. תעודה על רישום כתאגיד או אישור מאת עורך הדין של המוסד על המעמד המשפטי.

 3. במידה ומטרות העמותה שונו במהלך השנים – אישור רשם העמותות לפרוטוקול אספת החברים הקובע את הוספת המטרה שבעניינה הפרויקט נשוא הבקשה.

 4. תקנון ותזכיר עדכניים של העמותה.

 5. אישור על ניהול תקין מרשם העמותות תקף ליום הגשת הבקשה.

 6. דוח כספי מבוקר לשנת הכספים הקודמת, חתום ע"י רו"ח ושני מורשי חתימה. 

 7. מאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדוח הכספי המבוקר, שהגיש המוסד, ומסתיימת במועד של עד 60 ימים, לפני מועד הגשת הבקשה. מאזן בוחן שיצורף יאושר בחתימת רואה החשבון של העמותה. 

 8. תקציב מאושר או הצעת תקציב (במידה וטרם אושר) לשנת הכספים  הקרובה.

 9. היתר או רישוי על פי חוק למוסד ולפעילותו, מקום שהחוק מחייב זאת.

 10. אישור מלכ"ר ממשרדי המע"מ.

 11. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 ("אישור ניהול ספרים")., מרשויות מס ההכנסה. 

 12. אישור תקף על ניכוי מס במקור, מרשויות מס הכנסה.

 13. כתב התחייבות בהתאם לנספח 1 לטופס הבקשה.

 14. הצהרת הנהלה בהתאם לנספח 2 לטופס הבקשה.

 15. אישור מיוחד של רו"ח בהתאם לנספח 3 לטופס הבקשה הכולל את רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מהעמותה, בציון תפקיד ועלות משכורת שנתית בנפרד לכל אחד ממקבלי השכר.

 16. מכתבי הרשאה לקבלת פרטים על חשבונות הבנק בהתאם לנספח 4 לטופס הבקשה.

 17. תצהיר על אי הגשת בקשות נוספות.

 18. מעטפת דואר, למכתב רגיל בארץ, בגודל שלא יפחת מ-11*16 ס"מ, הממוענת לכתובתו של מנכ"ל המוסד (לשם שליחת אישור הבקשה).

על מנת להגיש בקשה לקרן העיזבונות, העמותה תצטרך להפיק כרטיס חכם המחובר לאתר מרכב"ה ויעל"ה. 

התקשרו אלינו:

052-5634826

04-6461404

האתר נבנה ע"י משרד אור תקשורת ופרסום