כללים בהקמת עמותה

ישנן דרישות רבות שמוצבות בפני מקימי העמותה. כולן מופיעות בחוק העמותות. מצ"ב הדרישות המשמעותיות ביותר.

 

 • להקמת עמותה דרושים לפחות שני בני אדם בגירים.

 • עמותה המעוניינת ליהנות מתקציבי מדינה, חייבת 7 חברי ועד. 

 • חבר ועד אינו יכול להשתכר משכורת מהעמותה. 

 • עמותה אינה יכולה לשלול במטרותיה את קיומה של מדינת ישראל.

 • לכל עמותה יהיה תקנון שחובה לאשרו על ידי רשם העמותות.

 • כדי להפוך לחבר בעמותה, על האדם להיות בן 17 ומעלה.

 • לא ניתן להעביר זכויות של חבר שנפטר לחבר אחר.

 • עמותה חייבת לנהל פנקס חברים.

 • לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועדת ביקורת (או רואה חשבון שיתפקד במקומה) וועד.

 • האספה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה.

 • לכל חבר בעמותה יש זכות שווה בהצבעות האסיפה הכללית.

 • באסיפה הכללית ייבחר ועד העמותה, יאושר התקציב ויישמע דוח ועדת הביקורת.

 • העמותה תנהל פנקס חברי ועד.

 • ועדת הביקורת תורכב משני חברים לפחות ותפקידה לבקר את פעילות הוועד, את פעילות העמותה ומוסדיה, לבדוק את השגת יעדי העמותה, לעקוב אחר ביצוע החלטות הוועד, ולבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה.

 • אדם אינו יכול לכהן בעת ובעונה אחת כחבר ועד וכחבר ועדת ביקורת.

 • העמותה לא תבצע חלוקת רווחים לחבריה.

 • האספה הכללית הראשונה תאשר את מטרות העמותה.

 • העמותה עומדת לביקורת רשם העמותות, החשב הכללי ובית המשפט הישראלי.

 • עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים.

 

מסמכים הנדרשים לקבלת אישור ניהול תקין (לאחר שנתיים של פעילות):

 • דוח כספי של השנה החולפת, חתום על ידי שני חברי ועד. במקרה שהדוח בוקר על ידי רואה חשבון, יש לצרף לו חוות דעת חתומה על ידו.

 • דוח מילולי באשר לפעילות העמותה בשנה החולפת, חתום על ידי שני חברי ועד.

 • פרוטוקול האסיפה הכללית המאשרת את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי, חתום על ידי יו"ר האסיפה ושני חברי ועד.

 • המלצות ועדת ביקורת לעניין אישור הדוח הכספי והדוח המילולי חתומות על ידי חבר ועדת ביקורת אחד לפחות.

 • אישור תשלום אגרה לאורך כל שנות קיומה של העמותה.

 • רשימה של כל שנות התורמים שתרמו בשנה החולפת בסכום מצטבר שעולה על 20,000 ש"ח.

 • אישור שלא עומדות כנגד חברי ועד העמותה תביעות בגין תיפקודם בעמותה.

 • כל המסמכים יהיו מסמכים מקוריים ולא צילומים.

 • אישור ניהול תקין יינתן לעמותה רק לאחר שנתיים של פעילות לפחות.

 • המבנה הארגוני של הארגון כולל 5 נושאי השכר הגבוה בעמותה.

 • רשימה של הפעולות העיקריות שבוצעו על ידי העמותה בשנה החולפת.

 • מידע על כל קשר שהעמותה ניהלה עם ישות מדינית זרה.

 

דרישות נוספות ודרכים נכונות להקמת העמותה, תלמדו בשיחות הייעוץ שנעניק לכם באור תקשורת ופרסום - הבית של העמותות. 

.

התקשרו אלינו:

052-5634826

04-6461404

האתר נבנה ע"י משרד אור תקשורת ופרסום